top of page

Ақтөбе қаласы, Қалалық жас натуралистер станциясы


[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="Рисунок_x0020_1" o:spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:291.45pt; margin-top:42.95pt;width:189pt;height:117.75pt;z-index:251658240;visibility:visible; mso-wrap-style:square;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0; mso-wrap-distance-left:9pt;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt; mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute; mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute; mso-position-vertical-relative:text;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0; mso-width-relative:margin;mso-height-relative:margin'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\6C01~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title="" croptop="10822f" cropbottom="19000f" cropleft="9842f" cropright="25764f"></v:imagedata> <w:wrap type="square"></w:wrap> </v:shape><![endif][if !vml][endif]Қалалық жас натуралистер станциясына қысқы каникул кезіндегі оқушылардың топсеруенге келіп «Тірі бұрыш» жануарларымен танысты. Оқушылар үй қояндары, декоративті қояндар, канадалық қасқырды, дала қырандары, тасбақа түрлерін,кукентай, жағалтайды сынды дала құстары, қылықты шиншилланы, балық түрлерімен, әлемдегі ең керемет павлинмен көріп тамашалай келе, қызыққа толы құпия сырларымен танысты.

bottom of page